ძებნაგარემოზე ზემოქმედების ნებართვების რუკა/რეესტრი

ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარებისა და გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის საჯაროობის უზრუნველყოფის მიზნით, რუკაზე განთავსებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს კანონის "გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ" ფარგლებში გაცემული ნებართვები და მასთან დაკავშირებული მეტაინფორმაცია 2014 წლიდან. 1995 წლიდან 2013 წლამდე გაცემული გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების და მასთან დაკავშირებული მეტანფორმაციის მოძებნა კი შესაძლებელია შესაბამის რეესტრში.